Chiếu trúc tăm rồng 1.6 x 2.0m
Chiếu trúc cây kẻ 1.0 x 1.9m
Chiếu điều hòa loại 1.2 x 1.9m